Privacy Policy

Privacyverklaring Walter Blokker Fotografie

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Walter Blokker Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Walter Blokker Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Walter Blokker Fotografie zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Walter Blokker Fotografie
Stuurboord 19, 3961JP Wijk bij Duurstede
https://walterblokker.nl
fotografie@walterblokker.nl
KvK: 66656036

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Walter Blokker Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

Achternaam, voornamen, adres, telefoonnummer (mobiel en vast), e-mailadres, IP-nummer, domeinnaam, bankrekeningnummer, klantnummer, factuurnummer en indien van toepassing uw KvK nummer.

Verwerkingsgrond

Walter Blokker Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Walter Blokker Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
c. Walter Blokker Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Walter Blokker Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Walter Blokker Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene, facturatie, afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten, informatie over wijzigen producten en diensten, marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven, telefonisch contact, e-mailcontact en uitvoering wettelijke verplichtingen.


Geautomatiseerde verwerkingen

Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma en mijn kalender. De beveiliging van mijn gegevens is basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die u achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is voorzien van een beveiligingscertificaat en beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code.

Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na 5 jaar verwijderd uit mijn systemen. Onderaan deze pagina vindt u links naar de Verwerkersovereenkomsten met de partijen wiens diensten ik gebruik.

Delen van persoonsgegevens met derden

Walter Blokker Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Walter Blokker Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Walter Blokker Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
§ Wettelijke grondslag: Walter Blokker Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
§ Marketingdoeleinden: 5 jaar
§ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 5 jaar
§ Telefonisch contact: 5 jaar
§ Informeren over wijzigingen van diensten: 5 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Walter Blokker Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Walter Blokker Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Walter Blokker Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Walter Blokker Fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Walter Blokker Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Walter Blokker Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Walter
Blokker Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Walter Blokker Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72
uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Walter Blokker Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u
contact opnemen met Walter Blokker Fotografie via fotografie@walterblokker.nl.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Walter Blokker Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Verwerkersovereenkomsten

Mijn administratie voer ik in e-Boekhouden.nl. Hier een link naar hun verwerkersovereenkomst.